Handels- og abonnementsbetingelser for finurlige fif ApS

finurlige fif ApS
Søndersøvej 4
5492 Vissenbjerg
TLF: +45 8872 3434
CVR: 42016632

Rettigheder på hjemmesiden

Al indhold på hjemmesiden, herunder materiale, tekst, billeder og evt. lyd er copyright- eller varemærkebeskyttet af finurlige fif ApS eller deres leverandører.

Enhver brug, herunder ændring, beskæring, videreudvikling, videredistribuering eller lignende af materialet og som der ikke er givet tilladelse til i henhold til nærværende vilkår eller særskilt skriftlig aftale med finurlige fif ApS er ikke tilladt.

Brugerens adgang og brug af materialet på hjemmesiden afhænger af, om der foretages en enkeltkøb (download) eller der indgås aftale som privat medlemskab (abonnement) eller et institutionsmedlemskab – Skole (abonnement) med fuld og ubegrænset adgang eller et institutionsmedlemskab – Dagtilbud (abonnement) med fuld men begrænset adgang.

Institutionsmedlemskab – Skole har fuld adgang og ubegrænset download til materialet på hjemmesiden.

Institutionsmedlemskab – Dagtilbud har fuld adgang men begrænset download til materialet på hjemmesiden. Al materiale i alderstrinnene “de mindste (2-4 år)” og “førskole (3-5 år)” kan downloades gratis som en del af abonnementet, mens det resterende materiale kan tilkøbes.

Ved enkeltkøb (download) opnår brugeren alene ret til at anvende dette specifikke materiale i overensstemmelse med de vilkår der i øvrigt fremgår af nærværende vilkår.

Ved tegning af et privatabonnement (DKK 99,00 pr. måned eller DKK 830,00 pr. år), får brugeren tildelt et månedligt beløb på DKK 200,00 der indsættes på brugerens købesaldo – denne nulstilles ved månedens udgang (sådan at saldoen igen udgør DKK 200,00 hver den 1. i måneden) – uafhængigt af om Brugeren har opbrugt saldoen eller ej. Brugeren kan ikke få saldoen udbetalt og beløbet kan ikke blive overført til næste måned.
Beløbet på brugerens købesaldo kan bruges til køb af materiale på hjemmesiden, dog med undtagelse af udgivelser, Lærerliv Lærerkalender, ‘Tank op’-produkter og billetter til workshop/webinar/events og lignende.

For at få fri adgang og gøre brug af materialet på hjemmesiden, skal brugeren indgå en abonnementsaftale om køb af et eller flere enkeltdownloads eller et abonnement hvor der gives fuld adgang til indholdet på hjemmesiden (alene muligt for institutioner).

Undtagelser til institutioners fulde adgang til indholdet på hjemmesiden er udgivelser, Lærerliv Lærerkalender og billetter til workshop/webinar/events og lignende.

Abonnement eller enkeltkøb

Hos finurlige fif ApS stiller vi et abonnement baseret online tjeneste til rådighed på https://www.finurligefif.dk. Det er også muligt at gennemføre enkeltkøb på hjemmesiden og hvorefter betaling først vil blive trukket så snart fysiske varer er afsendt eller der er givet adgang til det virtuelle produkt.

Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger, herunder privatperson, virksomhed eller institution og finurlige fif ApS.

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem finurlige fif ApS og én bruger (herefter “Brugeren”) vedrørende levering af Ydelsen. Kun personer, der er 18 år eller ældre, kan indgå en aftale med finurlige fif ApS vedrørende Ydelsen.
Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og finurlige fif ApS.

I forhold til indgåelse af aftaler imellem finurlige fif ApS og institutioner, da forudsætter finurlige fif ApS altid at den pågældende person der indgår aftalen, har den nødvendige fuldmagt og bemyndigelse til at indgå aftale med bindende virkning for den pågældende institution.  Såfremt institutionen efterfølgende måtte afvise at betale og under henvisning til, at den pågældende person ikke har været berettiget til at indgå aftalen, da hæfter den pågældende person personligt for ethvert krav som finurlige fif ApS måtte kunne rejse overfor institutionen.

Ydelsens omfang

Ydelsen som finurlige fif ApS tilbyder, giver Brugeren adgang til finurlige fif ApS’ ’Det finurlige Univers’, som giver mulighed for at downloade materialer fra vores webshop.

Omfanget af ydelsen afhænger af, om Brugeren foretager et køb og download af et eller flere materialer, men kan også være som led i et abonnement og hvor der gives adgang til hele eller dele af materialet på hjemmesiden og med flere adgange pr. bruger alt afhængig af det valgte abonnement (privat medlemskab eller institutionsmedlemskab skole/dagtilbud).

Betalingen udgøres af købeperioden og ligeledes af valgt abonnement (privat medlemskab eller institutionsmedlemskab skole/dagtilbud).
Betalingen finder sted ved gennemførelse af køb; enten via bankoverførsel/faktura, offentlig fakturering (EAN) eller online betaling (betalingskort).

Betalingen for privatabonnement (månedlig) trækkes d. 1. dag i hver måned samt for indeværende måned ved registrering uanset dato.

Betalingen for privatabonnement (årlig) trækkes én gang om året for indeværende måned ved registrering uanset dato.

Hvis betalingen ikke finder sted, kan finurlige fif ApS bremse al adgang til tjenesten med forudgående varsel.

Adgang til hjemmesiden for abonnementer

Brugeren skal for at få adgang til hjemmesiden i forbindelse med tegning af et abonnement registrere en administratorkonto.
Dette gøres automatisk ved gennemførelse af ordren i chekout.
For institutioner, kan Brugeren efterfølgende tilføje yderligere brugere til abonnementet.

Fortrydelsesret

Der gives ikke fortrydelsesret på materiale købt i vores webshop hvis købet er sket som forbruger – da varen er at en sådan art, at der i henhold til dansk lovgivning ikke kan eller bør ydes returret. Læs mere på forbrugerombudsmandens hjemmeside.

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation. Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til finurlige fif ApS i rimelig tid efter varens modtagelse. Her anses max. to måneder som rimelig tid, medmindre andet er aftalt. Vi refunderer rimelige fragtomkostninger. Reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet. finurlige fif ApS dækker returneringsomkostningerne i rimeligt omfang. Ved returnering kontaktes virksomheden:

finurlige fif ApS
Søndersøvej 4
5492 Vissenbjerg
TLF: +45 8872 3434
CVR: 42016632

Registrering og brugeradgang

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet.
Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende institutionens eller brugeren egne betalings- og kreditkort. Eller de EAN-nødvendige oplysninger, gældende for den enkelte institution. Det er administratorens ansvar at tilføje yderligere brugere til abonnementet efter registrering.

Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Loginoplysninger”). Brugerens Loginoplysninger er personlige og må ikke bruges af andre, medmindre andet er anført på produktet.
Brugeren skal opbevare Loginoplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem.

Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Loginoplysninger, skal Brugeren omgående underrette finurlige fif ApS samt ændre sit password.

Brugeren, som gennemfører købet, bliver administrator, og er ansvarlig for at tilføje yderligere brugere til abonnementet (alene muligt for institutioner). Brugeren er samtidig ansvarlig for at sikre, at sådanne yderligere brugere bliver gjort bekendt med nærværende vilkår og at hver bruger har et unikt brugernavn og unik adgangskode.

Gebyrer og betaling

Gebyrer for brug af ydelsen og adgang til hjemmesiden skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste og nærværende vilkår, der er tilgængelig på hjemmesiden.

Betaling for købeperioden sker forud for aktivering af medlemskabet.
Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af finurlige fif ApS tilbudte betalingsmuligheder på hjemmesiden. Brugeren forpligter sig til at sikre at der under abonnementets løbetid er dækning på det anvendte betalingsmiddel.

Tilpasninger og ændringer

finurlige fif ApS forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for levering af sine ydelser i henhold til nærværende vilkår. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage, inden ændringen træder i kraft. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme for Brugeren.

Opsigelse af abonnement

Opsigelse kan ske til enhver tid inden næste betalingsdato, dog med respekt af evt. aftalt bindingspligt. For institutionsmedlemskaber tilbyder finurlige fif ApS abonnementer med 1, 3 eller 5-års binding.

I bindingsperioden kan abonnementet ikke opsiges og det præciseres, at opsigelse indenfor bindingsperioden, vil berettige finurlige fif ApS til at opkræve en faktura for den resterende bindingsperiode.

Adgang(e) til ’Det Finurlige Univers’ lukkes ned, når et abonnement er opsagt og opsigelsesperioden er udløbet.

finurlige fif ApS forbeholder sig retten til midlertidig at lukke ned for en eller flere brugeradgange ved manglende rettidig betaling.

Opsigelse kan finde sted via ”min konto” når administratoren er logget ind.

Opsigelse fra institutioner skal ske pr. mail til kontakt@finurligefif.dk.

Der tilbydes ikke tilbagebetaling eller anden refundering.

Betaling

finurlige fif ApS modtager betalinger fra bankoverførsel/faktura, offentlig fakturering (EAN) eller online betaling (betalingskort) fra følgende kort- og betalingsudbydere: Dankort, bonus- og betalingskort fra Forbrugsforeningen, Visa Card, MasterCard eller MobilePay Online. Betaling vil først blive trukket på din konto, når din adgang er oprettet, din fysiske varer er afsendt eller din digitale varer er tilgængelig via download, medmindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre – eller medmindre der vælges EAN betaling.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusive moms.

Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning: Denmark – Kroner (DKK)

finurlige fif ApS benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL-protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Brug af materialet

Ved brugerens betaling for enkeltkøb eller abonnement er brugeren og tildelte yderligere brugereadgange tildelt en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv ret til at bruge downloadet materiale på de vilkår der er fastsat i nærværende vilkår.

Materialet må alene bruges som det fremstår og er udarbejdet og må ikke inddrages eller bruges i andre sammenhænge der ikke på forhånd er godkendt af finurlige fif ApS.

Urimelig brug

finurlige fif ApS har ret til at begrænse én eller flere brugeres adgang til at downloade materiale i det omfang at finurlige fif ApS vurderer, at der er sket overdreven brug henset til indholdet af abonnementet og antallet af brugere.

Garantiforpligtelser for indhold og materiale

finurlige fif ApS garanterer at have ret til at sælge materialet til brugeren. finurlige fif ApS afgiver ingen garantier for brugerens brug af materialet i en hver anden sammenhæng og er i øvrigt ikke berettiget til at anvende materiale i nogen anden sammenhæng end dette.

Hvis tredjemand gør indsigelse mod brugerens helt eller delvise brug af materialet, skal brugeren omgående underrette finurlige fif ApS skriftligt. I tilfælde af en berettiget indsigelse og hvor finurlige fif ApS vurderer, at der er grundlag for at fjerne materiale på hjemmeside eller tilbagekalde tidligere fremsendt og downloadet materiale, da er brugeren (på opfordring fra finurlige fif ApS) forpligtet til at medvirke til dette i enhver henseende, herunder men ikke begrænset til at slette og bortskaffe fysisk- og digitale kopier af materialet.

Ansvarsbegrænsning

Brugeren påtager sig det fulde ansvar og risiko ved brug af hjemmesiden og det tilhørende materiale.

finurlige fif ApS påtager sig intet ansvar for økonomiske krav, herunder men ikke begrænset til driftstab, fortjeneste og tab af data overfor brugeren og denne brug af produkter og ydelser på hjemmesiden. Brugeren er opmærksom på, at systemfejl, helt eller delvist utilgængelighed af materiale eller forstyrrelser på hjemmesiden kan forekomme.

finurlige fif ApS kan ikke holdes ansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser på grund af force majeure. Som force majeure betragtes brand, krig, naturkatastrofer, strejker, pandemier og andre forstyrrelser ude af finurlige fif ApS’ kontrol. I tilfælde af force majeure udskydes leveringstiderne, indtil leveringen kan finde sted.

finurlige fif ApS garanterer ikke at et vist antal eller et eller flere givne materialer eller produkter vil være tilgængeligt på hjemmesiden. finurlige fif ApS kan derfor ikke blive mødt med krav, såfremt antallet af materialer på hjemmesiden ændres eller specifikke materialet bliver fjernet.

finurlige fif ApS produktansvar (i det omfang dette måtte relevant) er begrænset mest muligt og inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning.

finurlige fif ApS samlede ansvar er altid begrænset til det beløb brugeren har betalt for adgang til materialet og i tilfælde af køb af abonnement svarende til 1 års abonnementsydelse.

Personoplysninger og cookies

Når finurlige fif ApS leverer materialer eller stiller til rådighed i forbindelse med køb af materiale eller tegning af abonnement, kan finurlige fif ApS behandle personlige oplysninger på brugernes vegne – dette gælder også i forhold brugerens besøg på hjemmesiden og i forbindelse med tilmelding af nyhedsbreve. Der henvises i øvrigt til den af finurlige fif ApS enhver tid gældende privatlivspolitik.

Vi henviser i øvrigt også til vores cookiepolitik.

Lovvalg og værneting

Vores handels- og abonnementsbetingelser er underlagt dansk lovgivning og enhver tvist der måtte opstå som følge af køb eller brugen af vores produkter, ydelser og brug af hjemmesiden skal afgøres ved byretten i Odense som førsteinstans.